Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk voor Natuurgeneeswijzen Franca Ficchi
Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd?
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor belangstellenden en cliënten. Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Dat ben ik, Franca Ficchi.

Voor welke doeleinden verwerk ik welke persoonsgegevens?
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik van u bepaalde gegevens. Deze zijn nodig voor het opstellen van facturen, en uw voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacygevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Het kan voorkomen dat ik (contact)gegevens gebruik om u via e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie onder).

Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren
Om u als cliënt te informeren over mijn behandelingen: uw naam en e-mailadres.

Doel: behandeling
Om u als cliënt te kunnen behandelen: uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, geboortedatum, en telefoonnummer(s).

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
Uw persoonsgegevens worden alleen door uzelf aan mij verstrekt, via het invullen van een formulier, of via de e-mail, of via een persoonlijk consult. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens van u meer verwerken.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daarvoor o.a. SSL/TLS beveiligd. Alleen ik heb toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financiële gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen door mij een e-mailbericht te sturen waarna u binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijk, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Verzamelen van cookies
Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren, zoals voor de belastingdienst of bij geschillen over de behandeling.

Wijzigingen
Ik hou mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal u op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.

Franca Ficchi

Januari 2021